இளந்தமிழர் இலக்கியப் பயிற்சிப் பட்டறையின் ஆறாம் ஆண்டு நிறைவு விழா